Fushat e Veprimatarise

FUSHA 1 : Burime te energjise se paster  per plotesimin e nevojave te prodhimit dhe te komunitetit per energji elektrike dhe termike . Gjate 2015 do te demonstrohen keto prototipe burimesh te reja energjie  te rinovueshme :

 • Energjia e paster e prodhuar nga thellesia e detit (600 m) dhe rrymat detare ,  me kosto  shume konkuruese
 • Energji e paster e prodhuar nga nentoka ( 250 m )
 • Energji e paster e prodhuar nga kapja e neutroneve ne atmosfere 
 • Energji e prodhuar nga levizja e ajrit  me cikel te mbyllur, duke e krijuar vete eren, (nga 100 KW deri 500 KW  dhe me cikel te hapur (  nga 1 MW deri 10 MW )
 • Panele diellore me eficience te larte shnderrimi te energjise diellore ne energji elektrike dhe energji termike
 • Transmetim pa humbje i energjise elektrike ne distance te medha
 • Motor qe funksionon pa lende djegese tradicionale
 • Pompe uji per lartesi te medha, te cilat prodhojne edhe energji

FUSHA 2 : Nxjerrja nga toka dhe deti dhe perpunimi me cikel te plote i mineraleve te kerkuara ne tregun global , metalore  dhe jo metalore si :

 • Kromi ; Bakri ; Hekur nikeli ; Polimetalet
 • Bazaltet; Olivinitet ; Rerat bituminoze ; Rerat kuarcore ; Albitofiret; Gipset

FUSHA 3 : Prodhime  cilesore shqiptare, te fresketa dhe te perpunuara, te kerkuara ne tregun global :

 • Prodhime te natures shqiptare : Bimet mjekesore, prodhime te pyllit,
 • Prodhime cilesore dhe bio  bujqesore e  blegtorale,
 • Prodhime te detit dhe te akuakultures, etj.

FUSHA 4 : Infrastruktura shkencore ,  rrugore, mjedisore dhe turistike. Ne kete fushe kompania ofron :

 • Pasjisje , aparatura dhe orendi laboratorike  bashkekohore  per kerkime , eksperimentime dhe pilotime ne bioteknologji, siguri dhe cilesi ushqimore, monitorim te mjedisit
 • Pajisje, mjete dhe teknologji bashkekohore per mirembajtjen e rrjetit rrugor dhe pajisjen e tij me ndricim diellor
 • Pajisje, mjete dhe linja perpunimi te produkteve tipike  cilesore dhe bio vendase per turizmin elitar vendas dhe per eksport 
 • Resorse turistike te standardeve bashkekohore

FUSHA 5 : Imobiliare . Per realizimin e projekteve te saj dhe te partnereve brenda grupimit, kompania blen, merr me qera dhe me koncension :

 • Toka per ngritje fermash te medha bujqesore e blegtorale
 • Siperfaqe ujore per ngritje fermash te akuakultures
 • Truall ndertimi  per ngritje te magazinave te grumbullimit dhe ruajtjes se prodhimeve cilesore vendase si dhe linja  perpunimi produktesh ushqimore dhe lendesh te para industriale