Profili i Kompanisë

Profili i Kompanisë

KOMPANIA “SKY MASTER PROJECT HOLDING” , KRIJUESE DHE MBESHTETSE 

“Sky Master Project Holding  “do te ofroje se shpejti ne tregun global produkte dhe teknologji te reja, te realizuara prej saj dhe nga kompanite ne perberje te grupimit, si alternativa per zgjidhjen  efikase  te krizave kryesore  me te cilat perballet sot njerezimi  si kriza e energjise, ushqimit, shendetit, ujit dhe mjedisit.

Misioni “Sky Master Project Holding “ e realizon sebashku me  Institutet shkencore dhe kompanite e tjera te cilat, te lidhura organikisht midis tyre, formojne  “SKY MASTER GROUP “.

Moto e kompanise dhe e grupimit eshte : Hulumtojme, realizojme dhe  promovojme zgjidhje te reja ne sherbim te njerezimit per te bere te mundur plotesimin e nevojave baze te njerezve, kudo ne bote. 

1. Dy  institute  shkencore te cilet hulumtojne, eksperimentojne, pilotojne dhe promovojne teknologji dhe produkte te reja te patentuara

1.1 Instituti I Cilesise per Integrim –ICI  i krijuar ne 2008 per ngritjen dhe promovimin e modeleve te prodhimit dhe te sherbimeve per transferimin ne Shqiperi te teknologjive dhe praktikave te suksesshme bashkekohore ne fusha te ndryshme me potencial te madh ndikues ne zhvillimin teknologjik dhe social-ekonomik te vendit ,rajonit dhe Ballkanit.

1.2 Instituti Nderkombetar Bioteknologjise INB , I krijuar me 2012  per hulumtimin, eksperimentimin, realizimin ne laborator  te produkteve origjinale  te patentuara, si dhe aplikime te  bioteknologjive ne fushen e mjekesise, ushqimit dhe mjedisit

2. Kater  kompani te specializuara per te realizuar prodhimet per tregun global 

2.1 Albanian International New Dimensions- ALIND , e krijuar ne vitin 2011  per zbatimin dhe  demonstrimin  per here te pare ne Shqiperi, projektin “ Biopark “  me teknologji te reja dhe te patentuara  :

 • per prodhimin dhe shfrytezimin  efikas  te energjise diellore per prodhimin e energjise elektrike dhe termike;
 • per shfrytezimin pa ndotje dhe me leverdi te madhe ekonomike te  pasurive te detit per prodhim te shumellojeve te ujit, te kriprave si dhe te disa elementeve ne perberje te ujit te detit ;
 • per prodhime me origjine bimore e shtazore Bio te cfaredo lloji dhe me prodhimtari vjetore disa here me te larte;
 • per mbrojtjen e mjedisit nepermjet riciklimit  te mbetjeve, rehabilitimin e tokave te kripura dhe te varfra si dhe pastrimin e siperfaqeve ujore nga ndotesit . 

2.2 ALIND & KRAJA , e krijuar ne vitin 2012,  per realizimin per tregun global te produkteve te reja, te patentuara qe jane rrjedhim i zbatimit origjinal  te bioteknologjise ne disa fusha :

 • per mbrojtjen immune, diagnostikimin e hershem dhe kurimin e plote te kancerit dhe shume semundjesh te tjera virale dhe bakteriale ;
 • per prodhim farash dhe varietetesh te reja kulturash bujqesore ;
 • per produkte ushqimore te perpunuara Bio ;
 • per mbrotjen e mjedisit dhe te  ekosistemeve natyrore

2.3 “ Sky AR Construction “ , e krijuar ne vitin  2013,

 • per realizimin e infrastruktures ndertimore te nevojshme per realizimin e projekteve ne fazen kerkimore, eksperimentale dhe pilotuese
 • per pergatitjen e prodhimit te gjere per tregun global

2.4 “ALBVUI “ , e krijuar ne vitin 2014

 • per projektim, zbatim dhe mirembajtje te impianteve dhe sistemeve  inxhinjerike te dy Instituteve dhe te kompanive ne perberje te grupimit
 • per ofrimin e sherbimeve per te tretet qe lidhen me sistemet elektromekanike, termike, kondicionimit, ventilimit, higjeno sanitare, Sinjalizuese,  Kontrolli , Transmetimi te energjise dhe te te dhenave

1. Mbeshtetje veprimtarise hulumtuese dhe pilotuese te dy instituteve jo fitim prurese ne perberje te grupit

Sky Master mbeshtet dy Institutet shkencore ne perberje te grupimit per ngritjen e infrastruktures ndertimore, inxhinjerike dhe shkencore si dhe per realizimin e veprimtarise shkencore te tyre. Keto institute hartojne dhe zbatojne projektet qe pas kerkimit, eksperimentimit shkencor  finalizohen me  :

 • ngritjen e prototipeve dhe modeleve pilot ne kushte reale qe demonstrojne vlerat dhe perspektiven e prodhimit ne shkalle te gjere per tregun global
 • Dokumentacionin teknik, ligjor dhe ekonomiko-financiar qe I hap rrugen kryerjen e investimeve  dhe  realizimin e prodhimit industrial per tregun global sipas standardeve bashkekohore

Instituti Nderkombetar i Bioteknologjise gjate vitit 2015 , i pajisur me aparatura bashkekohore, do te realizoje ne laborator dhe promovoje

 • Medikamentin “Shukrain 55 “ , bivaksinen heterologe antikancer dhe poliantigenin diagnostikues preklinik te kancerit  
 • Disa fara te varieteteve te reja te kulturave kryesore bujqesore
 • Ushqim i perpunuar me enzima dhe i paketuar per rritjen e kafsheve dhe te peshqve

Instituti per Cilesine & Integrimin e Prodhimeve dhe Sherbimeve gjate vitit 2015, pas pajisjes me laboratore te kompletuar per kontrollin e cilesise se produkteve ushqimore, do finalizoje projekte ne disa fusha , me synim ngritjen e  modeleve te prodhimit dhe te sherbimeve bashkekohore ne Shqiperi e më gjerë ne Rajon dhe per tregun global. Gjate vitit 2015 do te filloje zbatimi i projekteve per  : 

 • Nxjerrjen dhe perpunimin per eksport te disa pasurive minerale te vendit  
 • Prodhimin dhe perpunimin per tregun vendas dhe te  huaj  te produkteve te natyres
 • Prodhimin per tregun elitar vendas dhe te huaj te produkteve ushqimore tipike shqiptare me origjine bimore e shtazore
 • Prodhimin per treg te burimeve te pastra te energjise  elektrike dhe termike
 • Riciklimin e ndotjeve  dhe ruajtjen e mjedisit natyror

 

2. Mbeshtetje kompanive ne perberje te grupimit per realizimin e produkteve te tyre per tregun global  

“ Sky master “ mbeshtet kompanite ne perberje te grupit per krijimin e te gjitha kushteve per realizimin e prodhimeve per tregun  global. Gjate vitit 2015 e ne vijim :

 • “ALIND” sh.a  do te realizoje  ne Shqiperi  projektin “ Biopark” dhe transferimin e tij ne disa vende te interesuara
 • “ALIND & KRAJA “  sh.a do te realizoje disa inovacione origjinale te bioteknologjise ne fushen e mjekesise, te  bujqesise, te blegtorise , te akuakultures , te perpunimit ushqimor dhe te mjedisit
 • “SKY AR GENERAL CONSTRUCTION ” sh.a  do te projektoje dhe ndertoje objektet dhe infrastrukturen perkatese per kerkim, eksperimentim dhe prodhim per treg
 • “ALBVUI” sh.a do te projektoje, ndertoje, zbatoje dhe mirembaje impiante energjitike, elektronike, termike , te kondicionimit dhe ventilimit si edhe sistemin e sigurimit, qe disponojne institutet dhe kompanite ne perberje te grupimit. 

OBJEKTI I VEPRIMTARISE

FAZAT E REALIZIMIT SHKENCOR

FAZAT E PRODHIMIT PER TREG

Objektiva dhe pritshmeri  per zbutjen e krizes se sotme te

 •  

1.Studim eksperimentim /realizim laboratorik

2.Pilotim ne kushte praktike

3.Promovim shkencor dhe patentim

4.Prodhim per tregun global 

5.Marketing dhe shperndarje

Teknologji te reja prodhimi energjie te paster  dhe me kosto te ulet

Panele diellore me eficience te larte

Periudha

1985- 2013

ICI : 2014-2015

ICI : 2015-2016

Alind  2016

Sky Master 2017

 

Motor pa lende djegese

Periudha

1980- 2013

ICI : 2014

ICI : 2015-2016

Sky Master 2017

Sky Master2018

Energji e paster nga thellesia e detit

Periudha

1990- 2013

ICI : 2014

ICI : 2015-2016

Sky Master 2017

Sky Master2018

Energji e eres

Periudha

1991- 2013

ICI : 2014

ICI : 2015

Sky Master 2017

Sky Master 2018

Energji e nentokes

Periudha

1995- 2013

ICI : 2014

ICI : 2015

Sky Master 2017

Sky Master 2018

Energji nga riciklimi i mbetjeve  urbane

Periudha

1992- 2013

ICI : 2014

ICI : 2015

Alind 2016

Sky Master 2017

Transmetim pa humbje i energjise elektrike ne distance te medha

Periudha

1990- 2013

ICI : 2014

ICI : 2015-2016

Sky Master

 1.  

Sky Master 2018

 

OBJEKTI I VEPRIMTARISE

FAZAT E REALIZIMIT SHKENCOR

FAZAT E PRODHIMIT PER TREG

Objektiva dhe pritshmeri  per zbutjen e krizes se sotme te ujit

 

1.Studim eksperimentim /realizim laboratorik

2.Pilotim ne kushte praktike

3.Promovim shkencor dhe patentim

4.Prodhim per tregun global 

5.Marketing dhe shperndarje

Shfrytezimi i  ujit te detit

Ofrimi  i ujit te pijshem, mjekesor, industrial dhe  per perdorime te tjera

 •  

1982- 2013

ICI : 2014

ICI : 2015 2016

Alind  2016

Sky Master 2016

Ofrimi me kosto te ulet i ujit te bollshem per te gjitha nevojat

 •  

1982- 2013

ICI : 2014

ICI : 2015 2016

Alind  2016

Sky Master

 1.  

 

OBJEKTI I VEPRIMTARISE

FAZAT E REALIZIMIT SHKENCOR

FAZAT E PRODHIMIT PER TREG

Objektiva dhe pritshmeri  per zbutjen e krizes se sotme te ushqimit

 

1.Studim eksperimentim /realizim laboratorik

2.Pilotim ne kushte praktike

3.Promovim shkencor dhe patentim

4.Prodhim per tregun global 

5.Marketing dhe shperndarje

Produkte bimore e shtazore  Bio me kosto te ulet dhe rendiment te larte dhe nenprodukte te tyre te shendetshme per konsumatorin

Prodhime Bio ne sera ekologjike

 

Periudha

1982- 2013

ICI : 2014-2015

ICI : 2015 2016

Alind  2016

Sky Master 2017

Fara kulturash te trajtuara gjenetikisht

 •  
 •  

INB 2014- 2015

INB 2015-2016

Alind & Kraja

 1.  

Sky Master 2017

Peshq detare dhe te ujerave te embla

 •  
 •  

ICI : 2012 -2014

ICI : 2015 2016

Alind  2016

Sky Master 2017

Nenprodukte ushqimore  cilesore

 •  
 •  

ICI & INB

 1.  

ICI 2015

INB - 2016

Alind & Kraja 2016

Sky Master2017

Certifikim i  cilesise se produkteve ushqimore 

 •  
 •  

ICI & INB 2014-2015 

ICI 2015 – INB 2016

Alind & Kraja 2016

Sky Master2017

Prodhime  vendase  me origjine bimore e shtazore per tregun elitar

 •  
 •  

ICI 2014- INB 2015 

ICI 2015

INB 2016

Alind 2015

Alind & Kraja 2016

Sky Master2017

 

OBJEKTI I VEPRIMTARISE

FAZAT E REALIZIMIT SHKENCOR

FAZAT E PRODHIMIT PER TREG

Objektiva dhe pritshmeri  per zbutjen e krizes se sotme te shendetit te popullesise

1.Studim eksperimentim /realizim laboratorik

2.Pilotim ne kushte praktike

3.Promovim shkencor dhe patentim

4.Prodhim per tregun global 

5.Marketing dhe shperndarje

Teknologji te reja  per mbrojtje imune,  diagnostikim te  shpejte, kurim efikas  te popullates

Medikament me spekter te gjere kurues

 •  

1954 -1957

 •  
 •  
 •  
 •  

Alind & Kraja 2015

Sky Master 2016

Bivaksina  kuruese dhe profilaktike antikancer

 •  

1962-1964

 •  
 •  
 •  
 •  

Alind & Kraja 2015

Sky Master

 

 1.  

Poliantigeni diagnostikues i hershem  kancerit

Periudha 1962-1967

 •  
 •  

 

INB  2013-2014 

Alind & Kraja 2015

Sky Master

 1.  

Sterilizime te shpejta ne cdo vend dhe situate

Periudha 1985- 2013

ICI 2014

ICI & INB 2015

Sky Master

 1.  

Sky Master

 1.  

Transporti i sigurt dhe ruajtje e gjate ( deri 84 ore ) e organeve per transplantime

Periudha 1990- 2013

ICI  2014-2015

ICI 2016

Sky Master 2017

Sky Master

 1.  

Bioprodukte dhe biopreparate me perberes natyror per shendetin

Periudha 1985- 2013

ICI  2015

ICI 2016

Sky Master 2017

Sky Master

 1.  

 

OBJEKTI I VEPRIMTARISE

FAZAT E REALIZIMIT SHKENCOR

FAZAT E PRODHIMIT PER TREG

Objektiva dhe pritshmeri  per zbutjen e krizes se sotme te mjedisit

 

1.Studim eksperimentim /realizim laboratorik

2.Pilotim ne kushte praktike

3.Promovim shkencor dhe patentim

4.Prodhim per tregun global 

5.Marketing dhe shperndarje

Rehabilitimi i mjediseve te ndotura dhe mbrotja e ekosistemeve  natyrore

Riciklim i ndotjeve  urbane

Periudha

1982- 2013

ICI 2014

ICI 2015

Alind

Sky Master

Pastrim i lumenjve ne grykederdhje

Periudha

1982- 2013

ICI 2014

ICI 2015

Alind 2016

Sky Master

 1.  

Pyllezim i shpejte

 •  

INB 2015

INB  2016

Alind & Kraja “2016

Sky Master

 1.  

Rehabilitimi i tokave te kripura dhe te ndotura 

Periudha

1982- 2013

ICI  2015

ICI 2016

Alind

 1.  

Sky Master2017

Pasurimi i tokave te varfra

Periudha

1983- 2013

ICI  2015

ICI 2016

Alind 2017

Sky Master2017

Ruajtja e ekosistemeve nga  ndotesit nepermjet teknologjive  pastruese dhe ricikluese

Periudha

1981- 2013

ICI  2015

ICI 2016

Alind 2016

Sky Master

 1.